Sosiogramspørsmål

Sosiogramspørsmål undersøker deltakernes innbyrdes relasjoner. Sosiometriske spørsmål gir overblikk over, hvordan deltakerne velger hverandre i det enkelte sosiogramspørsmålets kontekst. Diagrammene viser antall ganger den enkelte deltakeren er valgt av de andre. For å undersøke hvordan deltakerne velger hverandre i ulike kontekster, anbefaler vi, å stille flere forskjellige sosiogramspørsmål, f.eks. både sosiale og faglige kontekster, gjerne i hver sine spørsmålspakker. Det viser tydelig hvor mange og få ganger deltakerne velger hverandre i forskjellige situasjoner. Sosiometriske undersøkelser er basert på forskning og gir innblikk i deltakernes innbyrdes hierarki, nære og ikke så nære relasjoner og hvem i gruppen som er i utkanten av nettverket.

Formålet for sosiogramspørsmål

Prinsippet bak et sosiogramspørsmål er at deltakerne foretar positive valg i forhold til hverandre. Be aldri deltakerne om å angi hverandre eller velge bort hverandre i et sosiogramspørsmål. I sosiogramspørsmål stilles spørsmål som: hvem deltakeren er sammen med, ønsker å være sammen med, vil arbeide sammen med osv. I resultatet fremgår det tydelig, hvem som velges flest og færrest ganger av de andre deltakerne. Kort oppsummert:

  • Undersøker deltakernes valg av hverandre alt etter konteksten i spørsmålet
  • Still spørsmål, som undersøker hvordan deltakerne velger hverandre i positive relasjoner: sosiale eller faglige relasjoner
  • Be aldri deltakerne om å utlevere hverandre for noe negativt sosiogram-spørsmål! Sørg alltid for å formulere spørsmålene, så de er positivt ladet.

Tilføy eget Sosiogramspørsmål:

 

 1. Trykk på «TILFØY SPØRSMÅL»
 2. Trykk på «OPPRETT NYTT»
 3. Velg «SOSIOGRAM»
 4. Tilføy spørsmålstekst
 5. «Spørsmålet skal besvares»:
   • Markering = skal besvares
   • Ingen markering= deltakeren kan gå videre til neste spørsmål uten å besvare
 6. Still inn høyeste og laveste antall valg:
   • Minste antall deltakere, som skal velges”:
    • Still inn minste antall valg, angi om deltakerne skal velge minimum 0 og opp til 5 andre deltakere
    • 0 = deltaker kan minimum velge 0 (gå videre uten å svare)
    • 1 = på obligatoriske spørsmål skal deltakeren minimum velge 1, før de kan gå videre til neste spørsmål
   • Høyeste antall deltakere, som må velges”:
    • Still inn maksimalt antall valg
    • En deltaker kan velge fra 1 til 8 andre deltakere
    • 3 – 4 = ut ifra erfaring anbefaler vi, at deltakerne må velge opp til 3 – 4 andre deltakere, for å undersøke de tetteste relasjonene i en gruppering – på resultatfanen blir diagrammene mer oversiktlige og det fremgår tydelig mellom hvilke deltakere relasjonene er tettest. Det blir også tydeligere, hvem som står utenfor de tetteste relasjonene i grupperingene «Høyeste antall deltakere som må velges»
 7. Still inn «Deltakernes kjønn»:
   • Elevenes kjønn er som standard satt til, at det kan velges mellom alle deltakere i den deltakergruppen vedkommende er tilknyttet. Kan være relevant å stille inn på f.eks. spørsmål om, hvem de vil arbeide sammen med, hvis de skal arbeide i gutt-pike grupper
   • «Begge kjønn»: deltakerne må velge mellom alle som er i samme deltakergruppe. Dette er standard for alle systemspørsmål i Klassetrivsel
   • «Samme kjønn» eller «Motsatt kjønn»: avhengig av hva som er oppgitt og relevant i forhold til spørsmålet, kan deltakerne bare velge andre deltakere av henholdsvis eget eller motsatt kjønn
 8. Lagre spørsmål ved å trykke på «LAGRE»

 

Bruk av bilder i sosiogramspørsmål

Når sosiogramspørsmål er inkludert i en undersøkelse, kan man velge, om deltakerne skal kunne velge hverandre ut ifra navn eller både ut ifra navn og bilde. Hvis bilder skal benyttes i en undersøkelse, markeres dette under henholdsvis fanen innstillinger og på de deltakergruppene hvor bilder skal benyttes. Dette er beskrevet i e-læringen «Fanen DELTAKERE fra opprettelse til utgivelse».

Sosiogramspørsmål – diagrammer på resultatfanen:

Følgende diagramtyper er tilgjengelige:

 • Sosiogram
 • Relasjonsdiagram
 • Tabell med deltakernes valg av hverandre
 • Stablede stolper med aggregering hvis det er flere sosiogramspørsmål i samme spørsmålspakke, viser aggregering av antall ganger de enkelte deltakerne er valgt

Felles for sosiogram og relasjonsdiagram

  • Pikene vises på grønn bakgrunn
  • Guttene vises på oransje bakgrunn

  Du kan klikke på en deltakers navn for å få se piler/valg, som er aktuelle for denne deltakeren. Den valgte deltakeren skifter da farge til grønn. Pilenes betydning:

 • De grønne pilene er uttrykk for enveis valg – en deltaker har valgt en annen, den andre deltakeren har ikke valgt vedkommende – valget er ikke gjensidig
 • De blå pilene illustrerer et gjensidig valg mellom to deltakere
 • De røde pilene illustrerer gjensidige valg mellom tre eller flere deltakere og indikerer en gruppering

Sosiogram

Sirklene i sosiogrammet, viser et sosiogram med deltakernes posisjoner i forhold til antall ganger de har valgt hverandre på spørsmålet. De deltakerne, som blir valgt flest ganger av de andre deltakerne, plasseres inn mot midten av sosiogrammet. De deltakerne, som får få eller ingen valg av de andre deltakerne, plasseres lengre ut mot ytterkanten i sosiogrammet. Resultatene kan endres i hvordan relasjonene vises (meny over sosiogrammet):

  • Alle deltakeres valg av hverandre
  • Kun de gjensidige relasjonene: de grønne pilene skjules, hvorpå det tydeliggjøres hvilke av deltakerne som står uten gjensidige valg
  • Relasjoner på tvers av kjønn

Relasjonsdiagram

Sosiogrammet kan alternativt vises som relasjonsdiagram. Visning av diagramtype byttes øverst til høyre i vinduet. I et relasjonsdiagram, er det kun deltakernes umiddelbare valg, som vises uten en visning av antall valg (uten posisjoner). I denne visningen kan grupperingene bli mer tydelige.

Tabell med deltakernes valg i sosiogramspørsmålet

På resultatfanen kan man også se deltakernes valg av hverandre i tabellform:

  • Se hvem den enkelte deltakeren har valgt
  • Hvem som har valgt denne deltakeren
  • Har deltakerne kunnet skrive deltakerkommentarer, vises disse under deltakerens valg

Stablede stolper

I spørsmålspakker med flere sosiogramspørsmål i samme pakke, genereres automatisk et samlet søylediagram med telling av antall valg hver enkelt deltaker har fått. Dette tallet illustrerer tydelig forskjeller i antall ganger den enkelte deltakeren er valgt og hierarkiet i deltakergruppen. De sosiogramspørsmålene som er inkludert i tellingen i de stablede stolpene, vises til venstre for diagrammet.

  • Spørsmål som teller med, er markert med kryss
  • Fjern krysset, hvis et spørsmål ikke skal være med i sammenhengen

Statistisk fordeling av valg

Dette diagrammet gir en statistisk visning av hvordan elever innenfor en bestemt gruppe har valgt hverandre i et sosiometrisk spørsmål. Det viser ikke de individuelle valgene som elevene har tatt, men fokuserer i stedet på fordelingen av disse valgene.

Diagrammet presenterer søyler som representerer hvor mange elever som er blitt valgt av henholdsvis én annen elev, to andre elever, tre andre elever og så videre.

Diagrammet kan også brukes for å identifisere om det er elever i gruppen som ikke har blitt valgt av noen. Dette aspektet av diagrammet kan være nyttig i dialogen med teamet eller de ansvarlige som arbeider med denne deltakergruppen til daglig, da det kan gi viktige opplysninger om gruppedynamikken og relasjonene.

Sosiogramspørsmål

Slik ser fritekstspørsmålet ut for deltakerne. Klikk på bildet for å se flere eksempler.

Sosiogram kan brukes i funksjonen «GRUPPER»

Deltakernes valg av hverandre på sosiogramspørsmål kan anvendes til å få forslag til f.eks. samarbeidsgrupper, eller hvordan deltakerne kan sitte sammen i undervisningen. De dataene som ligger til grunn for sosiogrammene, ligger også til grunn for funksjonen «GRUPPER». I GRUPPER kan du på bakgrunn av deltakernes valg og brukerens input, få forslag til f.eks. samarbeidsgrupper i klassen i varierende størrelse eller sitteplasser. Les mer i e-læringen GRUPPER.