Dataformål

Skolevisjoner drives av lærer-hjerter med ett oppriktig ønske og mål:

At hver enkelt elev og hvert enkelt barn føler seg sett, hørt og forstått til å kunne trives best mulig og utvikle seg allsidig i gode relasjoner med sine medmennesker.

 

Vi sikrer barnets og elevens stemme

Skoler og barnehager gjennomfører Klassetrivselsundersøkelser fordi de vil sikre hver enkelt elev og hvert enkelt barn en stemme. De gir de ansvarlige voksne den innsikten og den viten om barnas og elevenes trivsel, de trenger til det daglige trivselsarbeidet og i samarbeidet med både barna/ elevene og de foresatte. Kort sagt: For å kunne sikre, at hver enkelt elev og hvert enkelt barn trives i klassen, på skolen og i barnehagen.

Klassetrivsel er utviklet i samarbeid med fagpersoner og kun til opplysninger, som er relevante for elevens og barnets trivsel på skolen og i barnehagen.

 

Enhetens digitale trivselsverktøy

Grunnskoler, barnehager og videregående skoler (privateide som offentlige) har alle det felles, at de trenger elevenes/barnas egne utsagn om egen trivsel på skolen / i barnehagen, for å kunne vareta elevenes/ barnas interesse, trivsel og allsidige utvikling best mulig, og må den måten leve opp til oppgavene og forpliktelsene, som er pålagt skolen/ barnehagen/ (fylkes)kommunen gjennom hhv. Opplæringsloven og Barnehageloven.

Ovennevnte utgjør dermed skolenes, barnehagenes og (fylkes)kommunenes grunnlag for å bruke et trivselsverktøy som Klassetrivsel i det kontinuerlige trivselsarbeidet deres og er i overensstemmelse med GDPR’s artikel 6, stk. 1 om Lovlig behandling.

Men hva med samtykke? Samtykke bør kun brukes som behandlingsgrunnlag (lovhjemmel), når det ikke er annet grunnlag for behandlingen. Utdanningsdirektoratet skriver i sin veiledning, at det er flere utfordringer knyttet til samtykke. Lovhjemmel for ikke-anonyme trivselsundersøkelser er i gjeldende regelverk for skole- og barnehageområde og samtykke egner seg ikke som behandlingsgrunnlag – les mer på Utdanningsdirektoratets nettside.
Du kan også lese mer i det danske datatilsynets veiledning vedrørende bruk av samtykke.

I denne sammenhengen er det også verdt å være oppmerksom på, at den særlige beskyttelsen av barn under 13 år gjelder informasjonssamfunnstjenester rettet mot barn (iht. den ovennevnte veiledningen fra det danske datatilsynet (s. 15-16) og GDPR’s artikel 8). Klassetrivsel er ikke en informasjonssamfunnstjeneste. Offentlige eller private forebyggende eller rådgivende tjenester fremheves av det danske datatilsynet som eksempler på steder, hvor det ikke kreves samtykke fra foresatte. Klassetrivsel er skolens/ barnehagens trivselsverktøy.

Husk også, at persondatalovgivningen regulerer all manuell og elektronisk behandling av alle personopplysninger.

Iht. GDPR’s artikel 13 har behandlingsansvarlig (kommunen/ skolen/ barnehagen) opplysningsplikt overfor de registrerte (elever/ barn og foresatte) vedrørende alle de personopplysningene, de som behandlingsansvarlige registrerer (dvs. samler inn, behandler og oppbevarer) – uansett om opplysningene blir registrert på papir (manuelt) eller elektronisk.

Klassetrivsel har laget dette faktaarket om Klassetrivsel, som Klassetrivsel-abonnenter meget gjerne må bruke sammen med deres øvrige opplysninger til deres registrerte (barn/ elever og foresatte).

Dataetikk

Som vi selv ønsker at våre egne – og våre barns – data bør behandles.

Databehandling

Abonnementsavtale og databehandleravtale er forutsetninger.

Databeskyttelse

I Klassetrivsel er persondata i trygge hænder.

Personvernerklæring

Slik håndteres dataansvaret.