Abonnementsvilkår

 
1. Avtalegrunnlaget
 
1.1 Nærværende generelle abonnementsvilkår (heretter «Vilkår») fastsetter de nærmere Vilkårene for Skolevisjoner AS’, org.nr. 912 365 271, (heretter «Skolevisjoner») levering av ytelser og tjenester til Skolevisjoners kunder (heretter benevnt «Kunden»). De ytelser/tjenester, som er avtalt med Kunden, er nærmere beskrevet i abonnementsavtalen som er inngått mellom Kunden og Skolevisjoner (heretter «Avtalen» eller «Avtaler» alt etter sammenhengen). Vilkårene er gjeldende for alle Avtaler, som Kunden inngår med Skolevisjoner, såfremt annet ikke er skriftlig avtalt.
 
 
2. Ytelser/tjenester og servicenivå
 
2.1 Beskrivelse av ytelsene/tjenestene
 
Skolevisjoner leverer nettjenester, som SaaS (Software-as-a-Service) i abonnement, som retter seg mot det pedagogiske arbeidet med barn, ungdom og voksnes/medarbeideres sosiale trivsel på daginstitusjoner, skoler, utdannelsesinstitusjoner og arbeidsplasser. Nettjenestene er tiltenkt det avdekkende arbeidet omkring trivsel, relasjoner, lærings-/, undervisnings-/arbeidsmiljø og andre forhold av betydning for faglig og sosial utvikling av den enkelte og fellesskapet. Dessuten tilbys ytelser i form av kurs i bruken av nettjenestene.
 
2.2 Levering
 
Skolevisjoner stiller nettjenestene til rådighet for Kunden etter at kunden har inngått Avtale med Skolevisjoner om levering av disse.
 
2.3 Oppetid og vedlikehold
 
Skolevisjoner forsøker til enhver tid å ha en så høy oppetid som mulig. Imidlertid kan en bestemt oppetid ikke garanteres. Skolevisjoner vedlikeholder og oppdaterer løpende anvendt hard- og software for å sikre at en kontinuerlig drift opprettholdes i størst mulig omfang. Under vedlikehold kan nettjenestene være helt eller delvis utilgjengelige for Kunden, men det tilstrebes at dette skjer utenfor normal arbeidstid. Skolevisjoner har intet ansvar over for Kunden i slike tilfeller.
 
2.4 Backup
 
Skolevisjoner tar daglig backup av alle servere og systemer. Såfremt Kunden mister data på grunn av Skolevisjoners forhold, er Skolevisjoner behjelpelig med å reetablere disse dataene på bakgrunn av den seneste fungerende backup. Utover dette kan Kunden ikke rette krav mod Skolevisjoner i anledning av datatap, jf. pkt. ‎12. Såfremt Kunden mister data på bakgrunn av forhold, som Skolevisjoner ikke er ansvarlig for, herunder Kundens egne forhold, kan Skolevisjoner mot særskilt vederlag være Kunden behjelpelig med å reetablere data fra den seneste fungerende backup i det omfanget det er mulig.
 
 
3. Rettigheter
 
3.1 Ved Kundens godkjennelse av Vilkårene oppnår Kunden en tidsbegrenset og ikke-eksklusiv bruksrett til de av Kunden valgte nettjenester.
 
3.2 Kunden får alene benytte de av Avtalen omfattede nettjenestene, slik disse leveres av Skolevisjoner. Kunden har ingen rettigheter til nettjenestene i objekt- eller kodeform. Kunden oppnår ikke i medfør av Vilkårene eller Avtalen rettigheter til materiell, hvortil tredjemann har rettigheter, som måtte være inneholdt i Skolevisjoners nettjenester, bortsett fra den i Vilkårene uttrykkelig anførte bruksrett.
 
3.3 Skolevisjoner har alle rettigheter, herunder eiendomsrettigheter og immaterielle rettigheter, til nettjenestene.
 
3.4 Kundens bruksrett er til enhver tid betinget av rettidig betaling av utestående med Skolevisjoner. 3.5 Kundens krenkelse av de i dette avsnittet nevnte rettighetene betraktes som vesentlig mislighold.
 
 
4. Lovlighet
 
4.1 Skolevisjoner overholder de til enhver tid gjeldende lovregler for sin bedrift og ytelser/tjenester som leveres i Norge.
 
4.2 Kunden har alene rett til å benytte Skolevisjoners ytelser/tjenester, herunder nettjenestene, til formål, som ikke er i strid med Vilkårene og lovgivningen i øvrig, og under forutsetning av at det er inngått databehandleravtale. Kunden skal sikre, at nettjenestene ikke blir anvendt på en måte, som kan skade Skolevisjoners navn, omdømme eller goodwill, eller som er i strid med relevant lovgivning eller annen regulering.
 
4.3 Skolevisjoner påtar seg intet ansvar for lovligheten av Kundens bruk av nettjenestene. Kunden innestår for lovligheten av sin bruk av nettjenestene, liksom Kunden innestår for til enhver tid å ha alle rettighetene til alt innhold, som legges på nettjenestene, herunder rettighetene til spørsmål og lignende.
 
4.4 Det er ikke tillatt å benytte nettjenestene til atferd, som er allment støtende, upassende og skadelig, herunder spørsmål eller materiell, som må anses for støtende eller upassende.
 
4.5 Kunden fritar Skolevisjoner for hvert ett krav og omkostninger i så henseende, herunder saks- og advokatomkostninger, som tredjemann eller offentlige myndigheter måtte reise mot Skolevisjoner i anledning av påståtte krenkelser av tredjemannsrettigheter eller Kundens overtredelse av gjeldende lovgivning. Dette gjelder uansett om kravet fra tredjemann senere viser seg å være uberettiget. Skolevisjoner er i anledning av slike henvendelser berettiget til uten varsel å hindre Kundens bruk av Skolevisjoners ytelser/tjenester.
 
 
5. Feil og mangler
 
5.1 Systemfeil
 
Ved systemfeil forstås feil, som ikke er forårsaket av Kundens anvendelse av nettjenestene. Feilmelding av systemfeil kan innberettes via epostadressen, som fremgår av nettstedet for de respektive nettjenestene. Skolevisjoner streber etter å iverksette avhjelping av systemfeil fortest mulig. Skolevisjoner har plikt til å avhjelpe systemfeil innenfor en rimelig frist. Den rimelige fristen vil alltid være på minst 20 arbeidsdager.
 
5.2 Brukerfeil
 
Ved brukerfeil forstås feil, som kommer av Kundens bruk av nettjenestene eller skyldes Kundens manglende kjennskap til nettjenestene. Veiledning og support til bruk for nettjenestene finnes på nettstedet til den pågjeldende nettjenesten. Skolevisjoner er ikke forpliktet til å levere ytterligere veiledning og support enn den, som forefinnes på nettstedet. Veiledningen og supporten på nettstedet til den pågjeldende nettjenesten omfatter alene veiledning og support i bruk av nettjenestene. Kunden skal særlig være oppmerksom på at følgende forhold ikke er omfattet:
 
– Veiledning og support vedrørende feil og problemer, som er forårsaket av utstyr og teleforbindelse eller tredjepartssoftware og som ikke kan tilskrives nettjenestene;
 
– Spørsmål vedrørende Kundens eller tredjeparts utstyr og/eller software;
 
– Spørsmål som ikke vedrører bruken av nettjenestene eller på annen vis ikke har forbindelse til Skolevisjoners ytelser/tjenester.
 
 
6. Support og kommunikasjon
 
6.1 Kontakt til Skolevisjoner
 
Såfremt Kunden har spørsmål til Skolevisjoners nettjenester, kan Kunden på de pågjeldende Nettjenestenes nettsteder, og i selve den pågjeldende nettjenesten, finne svar på langt de fleste spørsmål, jf.‎ pkt. 5.2.
Hvis Kunden ikke finner svar på nettstedene, kan Kunden kontakte Skolevisjoner pr. epost eller telefon på de epost-adressene og telefonnummer, som er angitt på de pågjeldende nettjenestenes nettsteder.
Spørsmål til Skolevisjoners regnskapsavdeling bes sendt pr. epost til regnskap@klassetrivsel.no.
 
6.2 Kontakt til Kunden
 
Kunden skal sørge for, at Skolevisjoner alltid har minst én epostadresse hos Kunden, som Kunden ofte kontrollerer for ny post. Kunden aksepterer, at Skolevisjoner til de av Kunden opplyste epostadressene løpende sender epost vedrørende endringer, nye funksjoner med videre.
 
Kunden er til enhver tid forpliktet til og ansvarlig for å gi Skolevisjoner opplysning, når Kundens adresse, epostadresser eller øvrige kontaktopplysninger endres.
 
Alle Kundens ansatte har tilgang til Klassetrivsel og vil automatisk få opplysninger om
hvordan Klassetrivsels verktøy kan brukes, gjennom relevante e-poster om tjenesten og brukerveiledninger på e-post.
 
Brukeren kan til enhver tid melde seg av denne tjenesten ved å skrive til
info@klassetrivsel.no eller ved å melde seg av direkte i velkomst-e-posten eller i en av de andre e-postene om tjenesten.
 
Kontaktopplysninger og andre personopplysninger behandles og oppbevares i overensstemmelse med gjeldende persondatalovgivning og den mellom Kunden og Skolevisjoner inngåtte databehandleravtale.
 
6.3 Offentliggjørelse av kundereferanser
 
Skolevisjoner har rett til å offentliggjøre sine kundereferanser (navn på institusjonen, den offentlige instans eller bedriften) på sine nettsteder. Såfremt Kunden ikke ønsker sin referanse på nettstedet, skal Kunden skriftlig meddele dette til Skolevisjoner.
 
 
7. Priser og betaling
 
7.1 Pris
 
De til enhver tid gjeldende priser for Skolevisjoners nettjenester fremgår av nettstedet til den pågjeldende nettjenesten. Dessuten fremgår den på tidspunktet for Kundens bestilling gjeldende pris for de pågjeldende ytelser/tjenester av den første fakturaen i avtaleperioden.
Alle priser er anført i norske kroner (NOK) eksklusive moms, skatter og andre avgifter.
 
7.2 Fakturering
 
Kunden faktureres forut for en avtaleperiode. I forbindelse med første faktura, vil Kunden dessuten blive fakturert for øvrige avtalte ytelser/tjenester for avtaleperioden, såfremt dette er relevant. Faktura fremsendes til Kunden elektronisk, med mindre annet er avtalt med Kunden.
 
7.3 Betalingsbetingelser
 
Fremsendte fakturaer forfaller til betaling senest 14 dager etter fakturadatoen. Ved forsinket betaling vil Skolevisjoner fremsende purring pr. epost til den av Kundens kontaktperson angitte epostadresse. Såfremt Kunden fremdeles ikke har betalt forfalte fakturaer 7 dager etter avsendelse av purring pr. epost, er Skolevisjoner dessuten berettiget til å hindre Kundens bruk av Skolevisjoners ytelser/tjenester, inntil Kunden foretar betaling av Skolevisjoners fordring.
 
 
8. Persondata og informasjonskapsler
 
8.1 Behandling av persondata
 
Skolevisjoner behandler Kundens persondata alene etter instruks fra Kunden. Skolevisjoner skal treffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltningene mot at opplysninger hendelig eller ulovlig tilintetgjøres, fortapes eller forringes samt mot at de kommer uvedkommende til kjennskap, misbrukes eller i øvrig behandles i strid med gjeldende persondatalovgivning.
Det henvises dessuten til den mellom Skolevisjoner og Kunden inngåtte databehandleravtale.
 
8.2 Informasjonskapsler og IP-adresser
 
Kunden aksepterer ved å bruke Skolevisjoners nettjenester, at Skolevisjoner benytter informasjonskapsler til identifikasjon av brukere som en del av sikkerheten ved pålogging. Fravelges informasjonskapsler kan dette medføre at funksjoner i Skolevisjoners nettjenester ikke kan benyttes. Skolevisjoner registrerer dessuten ved hvert besøk på Skolevisjoners nettjenester den IP-adressen Kunden har benyttet. IP-adressen registreres for å sikre, at Skolevisjoner alltid kan finne tilbake til den datamaskinen som ble benyttet, såfremt det måtte skje misbruk, ulovligheter eller lignende i forbindelse med Kundens bruk av Skolevisjoners nettjenester.
 
 
9. Overføring
 
9.1 Kundens overføring av bruksrett
 
Hvis ikke Kunden skriftlig avtaler annet med Skolevisjoner, er Kunden ikke berettiget til å overføre sin bruksrett til tredjepart, uansett om dette måtte skje ved salg, utleie, utlån eller på annen måte.
 
9.2 Skolevisjoners overføring
 
Skolevisjoner kan overføre enhver rett og forpliktelse til tredjemann etter Skolevisjoners eget valg.
 
 
10. Vilkårsendringer
 
10.1 Skolevisjoner er berettiget til at endre Vilkårene i enhver henseende. De til enhver tid gjeldende Vilkår vil være tilgjengelige på nettjenestenes nettsteder. Skolevisjoner tilsikter å gi rimelig varsel (1 måned) i forbindelse med enhver endring ved oppslag på de respektive nettstedene. Bruk av nettjenestene etter en endring av Vilkårene utgjør en aksept av slike endrede Vilkår. Det er Kundens forpliktelse løpende å holde seg oppdatert i forhold til endringer av Vilkårene.
 
 
11. Ikrafttredelse og Opphør av Avtale
 
11.1 Avtaleperiode
 
Avtalen mellom Skolevisjoner og Kunden treder i kraft straks ved inngåelsen og løper inntil utløp av avtaleperioden.
 
11.2 Automatisk fornyelse av avtaleperioden Avtaleperioden er 1 år eller 3 år alt etter hva Kunden har valgt. Avtalen fornyes automatisk, med mindre den er rettidig sagt opp jf. pkt. 11.3, hevet jf. pkt. 11.4 eller suspendert jf. pkt. 11.5.
 
 
11.3 Oppsigelse
 
Både Kunden og Skolevisjoner kan skriftlig si opp Avtalen senest 90 dager før utløp av avtaleperioden.
 
Ved oppsigelse stopper Skolevisjoners levering av den pågjeldende ytelsen/tjenesten ved utløpet av avtaleperioden.
Kunden vil dermed ikke lenger ha tilgang til den pågjeldende nettjenesten. Det anbefales derfor Kunden, i god tid innen utløp av avtaleperioden, selv å ta kopi av Kundens data vha. de i nettjenesten tilgjengelige eksport- og nedlastingsmuligheter.
 
Kunden aksepterer, at slik eksport/nedlasting må gjennomføres av Kunden innen Avtalens opphør. Såfremt Kunden ikke selv har bedt om sletting av egne data iht. den inngåtte databehandleravtalen, forbeholder Skolevisjoner seg retten til å slette Kundens data umiddelbart etter Avtalens opphør uansett årsaken til dette, og Skolevisjoner har ingen forpliktelser til å oppbevare data etter dette tidspunktet.
 
 
11.4 Heving
 
Skolevisjoner er berettiget til å heve Avtalen helt eller delvis i tilfelle av Kundens vesentlige mislighold. Som vesentlig mislighold betraktes enhver tilsidesettelse av de forpliktelsene, som påhviler Kunden i medfør av Vilkårene.
 
Melding til Kunden om vesentlig mislighold sendes til den av Kunden angitte epostadresse, hvilket betraktes som oppfyllelse av Skolevisjoners orienteringsforpliktelse. Skolevisjoner kan heretter uten varsel stoppe med å levere ytelser/tjenester i henhold til Avtalen.
 
I tilfelle av Skolevisjoners vesentlige mislighold på sine forpliktelser i henhold til Vilkårene, kan Kunden skriftlig oppheve Avtalen for fremtiden etter utløp av Skolevisjoners avhjelpningsfrist, jf. punkt‎5.1. En av Skolevisjoner mottatt heving får virkning 10 dage etter, den er kommet frem til Skolevisjoner, såfremt Skolevisjoner ikke har avhjulpet misligholdet før dette.
 
 
11.5 Suspensjon
 
Skolevisjoner er til enhver tid berettiget til å suspendere tilgangen til nettjenestene, såfremt Skolevisjoner, fra tredjemann eller av egen drift, mottar opplysning om, at Kundens bruk av nettjenestene ikke overholder lovgivningen, eller inneholder spørsmål med videre, som er i strid med Vilkårene, eller som etter Skolevisjoners vurdering forekommer å være støtende for allmenheten eller av upassende karakter.
 
Såfremt Skolevisjoner suspenderer tilgangen til nettjenestene, skjer dette uten ansvar overfor Kunden. Skolevisjoner vil straks fremsende orienterende epost til Kunden. På bakgrunn av Kundens etterfølgende henvendelse til Skolevisjoner avgjør Skolevisjoner, om Avtalen eller suspensjonen heves.
 
 
12. Ansvarsbegrensning
 
12.1 Skolevisjoner kan på ingen måte gjøres ansvarlig for forhold, som kan henføres til Kundens manglende oppfyllelse av sine forpliktelser i henhold til Vilkårene.
 
12.2 Skolevisjoner kan ikke gjøres ansvarlig for indirekte tap, herunder men ikke begrenset til driftstap, avansetap, interne tap, tap av data, krav fra tredjemann og annet indirekte tap eller følgeskade.
 
12.3 Skolevisjoner er ikke ansvarlig for tap, som måtte skyldes systemfeil.
 
12.4 Skulle Skolevisjoner til tross for ovenstående pådra seg erstatningsansvar, vil erstatningsansvaret alltid være begrenset til det vederlag, som Kunden har betalt 12 måneder forut for tidspunkt for oppstått erstatningskrav.
 
12.5 Skolevisjoners samlede erstatningsansvar over for Kunden kan uansett ovenstående aldri overstige NOK 10.000.
 
12.6 Skolevisjoner er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til enhver tid gjeldende, ufravikelige lovgivning herom, men påtar seg ikke ansvar i videre omfang. Ethvert ikke lovbestemt produktansvar er dermed uttrykkelig fraskrevet.
 
12.7 Kunden har ansvaret for å sikre at sikkerheten er forsvarlig i forhold til bruken av Single-Sign-On systemer (SSO). Skolevisjoner tilbyr integrasjon med FEIDE, hvis Kunden ønsker det, men det er Kundens ansvar å vurdere, om sikkerheten i dette system er tilstrekkelig.
 
12.8 Kunden har ansvaret for å sikre at Kunden ikke benytter nettjenestene til formål som nettjenestene ikke er beregnet til eller som faller utenfor databehandleravtalens ramme. Sikkerhetsnivået for nettjenestene fremgår av databehandleravtalen, og det er Kundens ansvar å sikre, at nettjenestene ikke benyttes til formål som krever høyere sikkerhetsnivå enn det som fremgår av databehandleravtalen.
 
 
13. Force majeure
 
13.1 En part er uten ansvar overfor den annen part, såfremt det foreligger force majeure, som har innvirkning på partens forpliktelse i henhold til denne avtale. Som force majeure anses blant annet krig og mobilisering, naturkatastrofer, streik og lockout, brand, uteblitte, forsinkede eller mangelfulle leveranser fra underleverandører, beskadigelse av utstyr, edb-virus, import- og eksportreguleringsforhold, feil, nedbrudd eller andre driftsforstyrrelser, samt andre forhold utenfor partens kontroll.
 
13.2 Foreligger det force majeure, skal den berørte parten snarest kunngjøre den andre parten om dette, samt løpende holde den andre parten underrettet.
 
 
14. Lovvalg og verneting
 
14.1 Med unntak av norsk retts regler om lovvalg og verneting, reguleres Vilkårene av norsk rett og fortolkes i samsvar med samme.
 
14.2 Enhver tvist, som utgår fra Vilkårene eller Avtalen, skal innledningsvis søkes avgjort ved direkte forhandling mellom partene. Hvis partene er ute av stand til å løse en slik tvist ved forhandling, skal den innbringes for retten ved Skolevisjoners til enhver tid værende hjemting.

Senest oppdattert 16/5-2022

Last ned abonnementsvilkårene her

Last ned pdf