Databeskyttelse

Hos Skolevisjoner er persondata i trygge hender. Vi gjør alt vi kan for å sikre fortrolighet, tilgjengelighet og integritet for de personopplysningene, vi kommer i besittelse av – både som dataansvarlig og behandlingsansvarlig. Behandling av personopplysninger hos Skolevisjoner AS skjer i overensstemmelse med gjeldende regler på databeskyttelsesområdet.

Vi tar det ansvaret vi har for å beskytte personopplysningene mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, tilintetgjørelse eller skade, svært alvorlig. De risikoene, som Skolevisjoners databehandling kan innebære, vurderes og dokumenteres løpende. Ut fra dette gjennomføres passende tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger til for å begrense risikoene.

Vi innlemmer databeskyttelse i designet av verktøyene/ nettjenestene våre og vi sikkerhetstester i forbindelse med ny- og videreutvikling.

 

Revisjonserklæring

Det blir hvert år gjennomført ekstern revisjon av sikkerhetsnivået, både teknisk og organisatorisk, hos Skolevisioner ApS (Skolevisjoner AS moderselskap). Sikkerhetsrevisjonen avsluttes med en revisjonserklæring iht. gjeldende ISAE-standard, som beskriver sikkerhetshåndteringen og kontrollen av den.

Hent den nyeste revisjonserklæringen via denne lenke til Skolevisioner ApS hjemmeside (på dansk).

Dataetikk

Som vi selv ønsker at våre egne – og våre barns – data bør behandles.

Dataformål

Klassetrivsel sikrer barnets og elevens stemme.

Databehandling

Abonnements- og databehandleravtale er forutsetninger.

Personvernerklæring

Slik håndteres dataansvaret.