Flere enn 1600 skoler har allerede abonnement på Klassetrivsel fordi

Klassetrivsel er et praksisnært samarbeidsverktøy

 • Bygger på tillitt til kompetente fagpersoner på alle nivåer
 • Ett og samme verktøy til skolens ledelse, rådgivere og lærere
 • Fleksibelt og kvalitetsfremmende verktøy til lærende organisasjoner

Klassetrivsel er utviklet til virkeligheten på skolene

 • Undersøkelser kan sammensettes med de gjennomprøvde spørsmålene fra systemet og med egne spørsmål
 • Benyttes på selvvalgte tidspunkter med innhold tilpasset den aktuelle situasjonen
 • Sparer tid og letter arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag

Klassetrivsel fokuserer på klassemiljøet og på den enkelte eleven

 • Overskuelige sosiogrammer, som presenterer relasjonene elevene mellom
 • Eleven bruker Klassetrivsel som talerør og bidrar og medvirker dermed konstruktivt
 • Svarene fra elevene visualiseres i spesialutviklede diagrammer i klasse- og elevrapporter
l

Grunnskolelærere

Finn ut hvordan elevene dine opplever egen og klassens trivsel

Det trenger ikke ta mer enn 10 minutter å sette opp undersøkelsen med de spørsmålene, som du ønsker svar på. I løpet av høyst en skoletime har elevene svart på spørsmålene, og du kan hente resultatene på undersøkelsen med en gang.

Rapportene er bygget opp slik at du raskt og enkelt kan få innblikk elevenes synspunkter.

Du kan eksempelvis få innsikt i:

 

 • Elevenes trivsel
 • Relasjonene mellom elevene
 • Elevenes forhold til lærerne sine
 • Elevenes forhold til undervisningen
 • Elevenes syn på bråk og uro

Vær i forkant – raskt og enkelt!

Med Klassetrivsel har du det verktøyet du trenger for å være i forkant med elevenes trivsel og det forholdet de har til undervisningen, klassen og skolen.

Rapportene er bygget opp slik at du kan se hvem av elevene dine som kan være i risiko for å mistrives, og hvem som kan være i ferd med å miste lysten og energien til å være sammen med medelever eller fokusere på skolegangen sin. Dermed har du innsikt nok til å kunne møte eleven med nye muligheter, før utfordringene blir for store.

Den viten du oppnår med Klassetrivsel kan dessuten kvalifisere utviklingssamtaler og konferansetimer. Med Klassetrivsel sikrer du, at samtalene handler om det, som er viktigst og aktuelt for den pågjeldende eleven.

Felles utgangspunkt for teamet

Med rapportene i Klassetrivsel har alle et felles utgangspunkt for å snakke om elevenes trivsel og relasjoner på teammøter.

Gjennomfør en undersøkelse og del den med kollegaene dine. På den måten har klasseteamet raskt felles og aktuell viten om klassens og den enkelte elevens trivsel.

Eller sett opp og gjennomfør en felles undersøkelse på trinnet. Da har dere fremdeles tilgang til å se nærmere på de enkelte klassene.

Mange skoler bruker i dag Klassetrivsel som utgangspunkt, når de vil finne ut hvordan det ser ut med trivselen på skolen og når de vil evaluere de trivselstiltakene som har blitt gjort i elevgrupper, klasser, på trinn og/eller på hele skolen.

På bare 60 minutter har du

 • satt opp en undersøkelse
 • latt elevene svare
 • mottatt rapporter med alle besvarelsene

HUSK: Du kan formulere spørsmålene dine selv og/ eller ta utgangspunkt i ferdige spørsmålspakker.

Med den viten du får,

er du godt forberedt til

 

 • foreldresamarbeidet
 • utviklingssamtaler
 • teammøter
T

Sosiallærere, miljøterapeuter og rådgivere

Sentral Klassetrivsel-bruker

  • Klassetrivsel kvalifiserer innsatsen til sosiallærere, miljøterapeuter, rådgivere og andre trivselsmedarbeidere, fordi Klassetrivsel er et konkret redskap for å jobbe med trivsel på skolen og i klassene.

 

  • Klassetrivsel medvirker til å gjøre trivselsmedarbeiderens rolle og funksjon på skolene mer synlig.

 

 • Trivselsmedarbeideren kan formidle mye relevant viten fra elevene til lærerne, som jobber med elevene til daglig.

Klassetrivsel brukes ofte

av sosiallærere, miljøterapeuter, rådgivere og andre trivselsmedarbeidere for bedre å kunne

 

  • gi råd og veiledning i forbindelse med trivselsundersøkelser

 

  • akutt å screene den aktuelle situasjonen i en klasse eller ett trinn på skolen

 

 • ha ett felles utgangspunkt for en samtale omhandlende en spesifikk klasse, elevgruppe, utvalgte elever eller en enkelt elev.

Elevene har et talerør

Når dere bruker Klassetrivsel systematisk en eller flere ganger i løpet av skoleåret, kan dere være sikker på at alle elevene blir hørt.

Erfaringer viser at elevene liker å svare på relevante spørsmål, som handler om dem og hverdag deres på skolen – spørsmål, som handler om det forholdet de har til lærerne, undervisningen og medelevene.

Elever forteller at de syns det er lettere og føles tryggere å svare ærlig til en datamaskin enn ansikt til ansikt med en lærer eller annen voksen.

Skoleledelse

Evaluer trivselsprogram og -tiltak

Dere kan bruke Klassetrivsel til å undersøke resultatene fra den nasjonale elevundersøkelsen nærmere og til å kartlegge og evaluere effekten av læringsmiljø- og antimobbeprogrammer som for eksempel Zero, Respekt, Olweus, PALS og Trivselsprogrammet.

I det hele tatt kan dere selv opprette spørsmål og valg, som passer til skolen deres og få svar fra elevene på spørsmål som er relevante for dere.

Erfaringer viser at det er verdifullt og tidsbesparende at flest mulige av de undersøkelsene som både lærerne og elevene skal forholde seg til foregår i ett og samme verktøy og som de kjenner godt.

Gi lærerne et samtaleredskap

Rapportene i Klassetrivsel er bygget opp slik at det er raskt og enkelt å få seg ett overblikk over klassens og elevenes trivsel.

Lærerne har god nytte av å bruke rapportene i dialogen med kollegaer, rådgivere, ledelsen og ikke minst i dialogen med elevene og foreldrene deres.

Når lærerne har en stor viten om elevenes relasjoner og syn på egen og klassens trivsel gjennom undersøkelsen har de mulighet for å være i forkant med elevenes trivsel og forhold til skolegang. Utfordringer med trivsel rekker dermed sjelden å bli uoverstigelige, fordi det meste kan tas ved roten.

Lag undersøkelser til hele skolen

Funksjonene i trivselsverktøyet Klassetrivsel gjør det mulig for skolen å opprette og gjennomføre felles undersøkelser for alle elevene skolen på en gang eller på ett eller flere utvalgte trinn. Slike undersøkelser kan bestå av skolens egne spørsmål og/eller de eksisterende spørsmålspakkene.

Når undersøkelsen har blitt satt opp genereres en invitasjon som kan sendes ut til kontaktlærerne. Ledelsen kan følge med på utviklingen i besvarelsene og får et overblikk over elevenes trivsel på skolen og trinnene. Undersøkelsen kan medvirke til å kickstarte trivselsarbeidet i de enkelte klassene og på de respektive trinnene.

Er du ansatt på en Klassetrivsel-skole?

Logg inn med Klassetrivsel-brukeren din her

Vil dere også være Klassetrivsel-skole?

Prøv gratis og uforpliktende i 8 uker!
Slik kommer dere godt i gang