Opprett ny undersøkelse

En ny undersøkelse opprettes ved trykk på knappen «OPPRETT NY» øverst til høyre på oversiktssiden «UNDERSØKELSER».

Velg type undersøkelse:

Velg mellom:

  1. «Alle deltakere skal svare på alle spørsmål»
  2. «Noen deltakere skal ikke svare på alle spørsmål»
  3. Trykk på «OPPRETT UNDERSØKELSE»

 

Fyll ut feltene på neste side:

  1. «Føy til navn på undersøkelsen»: Deltakerne ser navnet på undersøkelsen, når de besvarer. Velg et beskrivende navn og angi gjerne med årstid/måned
  2. Beskriv «Formålet» med undersøkelsen: teksten formuleres i fagspråk til både internt bruk og evt. informasjon til foreldre. Teksten kan redigeres sammen med introteksten til deltakergruppen innen utgivelse
  3. Trykk: «OPPRETT NY UNDERSØKELSE»

Utdyping om opprettelse av undersøkelse

Flyten når en undersøkelse lages, består generelt av å velge og legge til spørsmål og legge til deltakere – i nevnte eller motsatte rekkefølge. Det er mulighet for å redigere både undersøkelsens innhold og deltakere, inntil undersøkelsen utgis. Endringer lagres fortløpende.

I det følgende er det beskrevet hvordan en undersøkelse opprettes og hva som bør tas i betraktning når du oppretter en undersøkelse.

Se også hvordan du gjør det i denne korte videoen

*Vi taler dansk i videoen

Knappen «OPPRETT NY» undersøkelse

Å opprette en ny undersøkelse foregår i to trinn. Undersøkelser opprettes ved å trykke på knappen «OPPRETT NY» på oversiktssiden «UNDERSØKELSER».

Velg type undersøkelse:

Det er to muligheter (og de fleste bruker første mulighet):

«Alle deltakere skal svare på alle spørsmål»: Til å lage undersøkelser i én eller flere deltakergrupper (f.eks. klasser), hvor alle deltakerne skal besvare alle spørsmål i undersøkelsen. De fleste undersøkelser vil være av typen undersøkelser, hvor alle deltakere skal besvare de samme spørsmålene, dvs. en undersøkelse uten segmenter. I denne typen undersøkelse kan deltakerne stadig deles inn i hver sine deltakergrupper (se mer om dette i avsnittet om deltakere).

«Noen deltakere skal ikke svare på alle spørsmål»: Brukes til store undersøkelser (f.eks. skoleundersøkelser) der det må skilles mellom hvem (f.eks. på grunn av alder) som skal svare på hvilke spørsmål – dette kalles en undersøkelse med segmenter. Segmenterte undersøkelser er målrettet skole- og kommunale undersøkelser, hvor deltakerne i tillegg til inndeling i deltakergrupper, deles inn i segmenter, hvor de skal besvare utvalgte spørsmålspakker i undersøkelsen.

 

Valgt mulighet «Alle deltakere skal svare på alle spørsmål»:

Innen den nye undersøkelsen kan opprettes må undersøkelsen gis et navn og formålet må beskrives. Både «UNDERSØKELSENS NAVN» og «FORMÅL» kan endres inntil undersøkelsen utgis. Viktige hensyn til innholdet i formålsteksten, er beskrevet i avsnittet om persondatasikkerhet og GDPR.

  1. «Føy til navn på undersøkelsen»: Deltakerne ser navnet på undersøkelsen, når de besvarer. Velg et beskrivende navn og angi gjerne med årstid/måned
  2. Beskriv «Formålet» med undersøkelsen: teksten formuleres i fagspråk til både internt bruk og evt. informasjon til foreldre. Teksten kan redigeres sammen med introteksten til deltakergruppen innen utgivelse (les mer om FORMÅL her)
  3. Trykk: «OPPRETT NY UNDERSØKELSE»