Grunnleggende introduksjon av Klassetrivsel

Formålet med Klassetrivsel er trivselsundersøkelsen. Trivselsundersøkelser er en del av grunnlaget for å arbeide målrettet med barn og unges læringsmiljø, trivsel, forebygge mobbing og forebygge at barn og unge holdes utenfor fellesskapet.

Trivselsundersøkelser brukes også til å evaluere om iverksatte tiltak har den ønskede effekten. Trivselsundersøkelser gjennomføres med tanke på barnets og ungdommens beste.

En trivselsundersøkelse er bygget opp av flere elementer, og det er f.eks. avgjørende for resultatet hvilke spørsmålstyper som velges. Denne e-læringen introduserer dig for Klassetrivsel: Grunnleggende introduksjon til Klassetrivsel gir overblikket – en grundigere gjennomgang finnes i den øvrige e-læringen.

Kort om Terminologien:

Klassetrivsel brukes i både barnehager, folkeskolen, ungdomsutdannelser og videregående utdannelser, og i e-læringen finner du derfor f.eks. uttrykkene «Bruker» og «Deltager»:

Brukere: er lærere, pedagoger eller andre fagpersoner, som bruker Klassetrivsel til å opprette trivselsundersøkelser.

Deltakere: er barnehagebarn / elever / studenter, som besvarer en trivselsundersøkelse i Klassetrivsel.

Enhet: er barnehagen / skolen / ungdomsutdannelsen / universitetet som deltakeren er tilknyttet

Enhetseier: enhetens juridisk ansvarlige eier, f.eks. kommunen, privat organisasjon eller selvstyrende institusjon

Spørsmålspakker: spørsmålene i Klassetrivsel er samlet i spørsmålspakker. Disse pakkene er satt sammen ut ifra retningslinjer om at pakkene skal avdekke omfanget med utfordringen av å (hvor ofte og hvor mye), samle inn ytterligere informasjon (årsaker, sammenhenger, kontekst, omfang, opplevelse) samt samle inn elevenes forslag og idéer til tiltak (fremadrettet, aktivere deltakerne).

Undersøkelsenes stadier:

«Ikke utgitt»: undersøkelsens innhold og deltakere er redigerbare, inntil undersøkelsen utgis.

«Pågår»: deltakerne besvarer undersøkelsen. En enkelt deltakergruppe (hvis det er flere deltakergrupper, som skal besvare samme undersøkelse) kan stenges innen alle deltakergruppene er ferdige med å besvare undersøkelsen.

«Stengt»: deltakerne kan ikke lenger besvare undersøkelsen og resultat-fanen med deltakernes besvarelser åpnes og du kan bearbeide resultatene.

Roller og tilganger i Klassetrivsel

Brukere i Klassetrivsel tildeles en eller flere relevante roller. Hva brukeren din har rettigheter til i Klassetrivsel, er underlagt både enhetseiers beslutninger for installasjonen og hvilke roller som tildeles brukere på enheten.  Les mer om roller i e-læringen «Administrasjon i Klassetrivsel».

 

Rollen gir brukeren din mulighet for å få tildelt forskjellige tilganger til en undersøkelse, når en annen bruker deler en undersøkelse med din bruker. I en undersøkelse som deles med deg, kan du både ha fått tilgang til ALT, eller til et begrenset utvalg av undersøkelsen. F.eks. hvis det eneste du skal hjelpe til med i en undersøkelse er å hente deltakernes éngangsnøkler, og sørge for at deltakerne besvarer undersøkelsen, kan tilgangen begrenses til kun denne oppgaven. Begrensningen av tilgang øker deltakernes sikkerhet, ettersom svarene deres kun er tilgjengelige for personer som svarene er aktuelle for. Deling av undersøkelser er utdypet i det relevante avsnittet i e-læringene «Fanen deling fra opprettelse til utgivelse» og «Deling av undersøkelser som pågår eller er avsluttet».

Forløpet i en trivselsundersøkelse i Klassetrivsel består i hovedsak av:

 1. Trivselsundersøkelsen fra opprettelse til utgivelse
  • Tilføye innhold: navn på undersøkelsen, formål, introduksjonstekst til deltakerne, spørsmål osv.
  • Tilføye deltakere
  • samarbeide med kolleger om å legge til spørsmål og/eller deltakere. Trivselsundersøkelsen utgis
 1. Undersøkelsen er utgitt og dermed i gang.
  • Hente éngangsnøkler
  • La deltakerne logge inn og besvare trivselsundersøkelsen.
  • Når alle deltakerne har besvart, skal undersøkelsen avsluttes.
  • Del evt. med kolleger
 1. Resultater med deltakernes svar
  • Les resultatet av besvarelsene enkeltvis og sammen i teamet, når det er relevant
  • Resultatene av en undersøkelse kan leses både som statistikk og detaljer med deltakernes besvarelser
  • Resultatene kan deles, med tilgang kun til statistikk eller, slik at man får tilgang til både statistikk og detaljer
  • Planlegge og iverksette evt. tiltak, planer osv.
  • Evaluering av iverksatte tiltak – se forslag til dette arbeidet på bloggen.

Undersøkelsens resultater kan danne fundamentet for elevsamtaler, skole-hjemsamtaler, til planlegging og målrettet arbeid med trivsel, samt at resultatene kan brukes i hjelperedskapet «Grupper» til gruppedannelse ut ifra sosiogramspørsmål, for å nevne noen av anvendelsesmulighetene.

1. Trivselsundersøkelsen fra opprettelse til utgivelse

Hvordan trivselsundersøkelsen settes opp, er detaljert beskrevet i temaet i e-læringen «Undersøkelsen fra opprettelse til utgivelse».

I utgangspunktet er det viktig å vite at en ny undersøkelse er redigerbar til den blir publisert. Undersøkelsen kan opprettes og man kan redigere den i flere omganger – inntil den utgis. Det gjelder både innholdet og å legge til deltakere.

Formål for undersøkelsen

Opplysninger samlet inn i en trivselsundersøkelse må ikke anvendes til annet, enn det de er samlet inn for (formålsbegrensning), og alle trivselsundersøkelser skal ha et klart

formål. I.h.t gjeldende opplysningsplikt skal deltakerne informeres om hvorfor de skal besvare undersøkelsen, hvem som leser besvarelsene og når besvarelsene senest blir slettet fra Klassetrivsel.  Les mer om formål i e-læringen «GDPR- persondatasikkerhet».

 

Formålet med undersøkelsen beskrives i 2 felt i Klassetrivsel:

FORMÅL: tekst i fagspråk til både internt bruk og evt. informasjon til foreldre. Formålet er dokumentasjonen for, hvorfor undersøkelsen gjennomføres.

Introduksjonstekst til deltakerne: teksten formuleres i et språk som er tilpasset deltakernes alder og språklige nivå. Teksten fra feltet introduksjon vises for deltakerne før det første spørsmålet i undersøkelsen.

Begge feltene er redigerbare inntil undersøkelsen utgis.

Spørsmålstyper i Klassetrivsel

Det er flere ulike spørsmålstyper tilgjengelig i Klassetrivsel. Hver spørsmålstype har tilhørende diagramtyper. Les mer om spørsmålstyper og diagrammer i resultatene i e-læringen «Undersøkelsen fra opprettelse til utgivelse» og «Undersøkelsen er stengt-resultater»

Grunnleggende er det sentralt at formulering av spørsmål ikke bør sette deltakerne i situasjoner, hvor de føler seg tvunget til å utlevere opplysninger om andre deltakere. Spørsmål bør heller ikke legge opp til at deltakerne utleverer flere opplysninger, enn de som er relevante for trivselsundersøkelsen. Persondatasikkerhet og etisk spørring hensyn er utdypet både i e-læringen om GDPR og på Klassetrivsels blogg.

Bytt mellom fanene under for å lese om de forskjellige spørsmålstypene:

  • Undersøker deltakernes valg av hverandre, alt etter konteksten i spørsmålet
  • Still spørsmål som undersøker hvordan deltakerne velger hverandre i den positive sammenhengen, slik at sosiogramspørsmålet omhandler deltakernes valg av hverandre. Det kan spørres om både sosiale og faglige relasjoner

Diagramtyper i resultater:

 • Sosiogrammer
 • Relasjonsdiagrammer
 • Tabell
 • Stablede stolper (totalt antall valg)
  • Deltakerne velger et av alternativene for å svare på spørsmålet
  • Beskriver egne erfaringer basert på valget

Diagramtyper i resultater:

  • Søylediagrammer
  • Kakediagrammer
  • Deltakerne velger ett eller flere alternativer for å svare på spørsmålet
  • Beskriver egne erfaringer basert på valget

Diagramtyper i resultater:

  • Søylediagrammer
  • Kakediagrammer
  • Deltakerne formulerer med egne ord tanker, meninger og refleksjoner rundt spørsmålet
  • Deltakerne får muligheten til å bidra med f.eks. egne opplevelser av en situasjon, egne forslag til endring osv.

Diagramtype i resultater:

  • Skjema med deltakernes svar
  • Form for fritekstspørsmål der deltakerne skriver svaret i et skjema
  • Deltakerne kan f.eks. fortelle om foretrukne fag og utdype hvorfor disse foretrekkes

Diagramtype i resultater:

  • Tabell med deltakernes svar

Felt med deltakernes kommentarer til egne svar

Deltakernes kommentarfelt brukes av deltakerne til å komme med supplerende og utdypende forklaringer til besvarelsen. Deltakerkommentarfeltets formål er å gi deltakerne mulighet til å svare grundig på alle spørsmål, og ytre sine egne meninger og holdninger.

Ønsker du å anvende deltakerkommentarfelt (og har mulighet for det) kan dette stilles inn både på hele undersøkelsen under fanen «INNSTILLINGER», på den enkelte spørsmålspakken og på hvert enkelt spørsmål.

Les mer om deltakerkommentarfelt og hvordan disse stilles inn i e-læringene «Fanen innhold fra opprettelse til utgivelse» og «Fanen innstillinger fra opprettelse til utgivelse».

2. Undersøkelsen er utgitt og dermed i gang

Etter at undersøkelsen er utgitt, kan deltakernes éngangsnøkler hentes på deltakerfanen inne på undersøkelsen. Éngangsnøkkelen er unik for den enkelte deltakeren i den enkelte undersøkelsen. Alt om engangsnøkler er beskrevet i e-læringen om «Deltakerne besvarer – undersøkelsen PÅGÅR» under overskriften «Engangsnøkler», hvor du også kan lese om deling etter at undersøkelsen er utgitt.

3. Resultater med deltakernes svar

Når undersøkelsen er avsluttet, åpnes fanen RESULATER med deltakernes besvarelser. Deltakernes besvarelser vises både som detaljer for den enkelte deltaker (kvalitative) og statistiske (kvantitative) data. Resultatene kan deles, så man enten har tilgang kun til statistikk eller, slik at man får tilgang til både statistikk og detaljer.

Les mer i e-læringen «Undersøkelsen stengt-resultater».

For at se flere eksempler på hvordan RESULTATER vises i Klassetrivsel, klikker du på bildet under:

Detaljer for hver enkelt deltaker – Kvalitative data

Detaljevisningen viser hver enkelt elevs utsagn og valg på spørsmålene. Her får du tilgang til deltakernes kvalitative utsagn og kan se hvem som har svart hva på hvilke spørsmål.

Statistiske – Kvantitative data

Kvantitative, statistiske data kan vises for deltakergruppen og hele undersøkelsen. Nivået for statistikk avhenger av, om det er én eller flere klasser med i undersøkelsen, og om undersøkelsen er gjennomført for f.eks. én enkelt, flere klasser eller en hel skole. De kvantitative dataene gir deg mulighet til å sammenligne svar på tvers av kjønn og finne forskjeller og likheter, og videre sammenligne svar mellom klasser osv.

Lesing av resultater i teamet

Vi anbefaler at dere gjennomgår resultatene hver for seg, før dere møtes i teamet. Dette for at du skal ha så mange vinklinger som mulig på det du ser i resultatene, før du blir enig med deg selv om hva de viser.

Klassetrivsel kan anvendes som et redskap til dialog i teamet – både om hva dere observerer i det daglige arbeidet, og hva den enkelte deltakeren svarer i undersøkelsen. Bruk data fra trivselsundersøkelsen til å planlegge og iverksette relevante tiltak og vurder om du skal gjennomføre oppfølgende undersøkelser for å evaluere og planlegge det videre arbeidet med trivsel.