Grunnleggende om Klassetrivsel – Velkommen som bruker

I dette forløp lærer du om hvordan du bruker Klassetrivsel og alle de funksjoner som Klassetrivsel inneholder.
Forløpet er delt opp i forskjellige tema – vi anbefaler du leser og ser videoer i alle temaene.

  • Få innsikt i hva du kan se og lese i rapporter i Klassetrivsel
  • Lær hvordan du setter opp og gjennomfører en trivselsundersøkelse i Klassetrivsel
  • Du får forslag til hvordan du bruker Klassetrivsel i skolehverdagen

Denne videoen er en introduksjon til de forskjellige elementene i Klassetrivsel:

Et forløp i Klassetrivsel består av:

  • Du oppretter en trivselsundersøkelse:
   Formulerer formål
   Legger til spørsmål
   Publiserer undersøkelsen
  • Du legger til deltakere
   og henter engangsnøkler
  • La deltakerne logge inn og svare på trivselsundersøkelsen
  • På rapportfanen ser du deltakerne sine svar etter hvert som de svarer
  • Les rapporten enkeltvis og sammen i teamet når det er relevant
  • Ut fra deltakerne sine svar, kan du f.eks. ta utgangspunkt i elevsamtaler, planlegge og arbeide målrettet med trivsel, bruke hjelperedskapet Grupper og Plasser til gruppedannelse ut fra elevenes valg av hverandre på relasjonsspørsmål, og mye mer

Kort om Terminologien:

Klassetrivsel brukes i både barnehager, grunnskolen og videregående skole, og du møter derfor begrepene «Bruker» og «Deltaker» (flere begreper står beskrevet i ordboken i Klassetrivsel):

  • Brukere: er lærere, pedagoger eller andre faggrupper som bruker Klassetrivsel for å opprette trivselsundersøkelser.
  • Deltakere: er barnehagebarn/elever/studerende som svarer på en trivselsundersøkelse i Klassetrivsel.

Flere begreper er beskrevet under Ordbok-ikonet til høyre på øverste menylinje når du er logget inn i Klassetrivsel.

 

Spørsmålstyper i Klassetrivsel:

  • Undersøker deltakernes innbyrdes relasjoner
  • Undersøker hvordan deltakerne velger hverandre i positive, sosiale eller faglige relasjoner
  • Kan også anvendes i undersøkelser med lyd
Diagramtyper i rapport:
  • Sosiogrammer
  • Relasjonsdiagrammer
  • Tabell (viser hierarki)
  • Stablede stolper (oppsummering av antall valg)
  • Deltakerne velger en eller flere av de mulige valg
  • Beskriver sin egen opplevelse ut fra valgt utsagn
  • Kan også anvendes i undersøkelser med lyd
Diagramtyper i rapport:
  • Søylediagrammer
  • Sektordiagrammer
  • Deltakeren lager en egenvurdering
  • Brukeren (læreren) vurderer også deltakeren på de samme områder (lærervurdering)
  • Gir innsikt i deltakeren sitt syn på og opplevelse av seg selv i skolen
Diagramtype i rapport:
  • De to vurderingene vises samlet i et koordinatsystem
  • Viser samlet oversikt over alle vurderinger i deltakergruppen
  • Viser deltakeren sin individuelle vurdering
  • Deltakeren formulerer med egne ord sine tanker, meninger, refleksjoner til spørsmålet
  • Deltakeren får mulighet til selv å bidra med f.eks. egen opplevelse av en situasjon, egne forslag til endringer osv.
Diagramtype i rapport:
  • Skjema med deltakernes svar
  • Form for fritekstspørsmål hvor deltakeren skriver svaret inn i et skjema
  • Deltakeren kan f.eks. fortelle om et fag de liker og forklare hvorfor de liker faget
Diagramtype i rapport:
  • Tabell med svarene til deltakerne

Felt for deltakernes kommentarer til egne svar:

Nederst på en rapportside er det et felt med plass til frivillige kommentarer fra deltakerne: det er deltakerkommentarfelt på relasjon-, valgmulighet- og tabellspørsmål.

Deltakerkommentarfeltet anvendes av deltakerne til å formulere supplerende og utdypende forklaringer til besvarelsen på f.eks. et relasjonsspørsmål eller valg-spørsmål. Feltet gir deltakerne mulighet for å svare grundig på alle spørsmål.

Det er viktig å lese alle deltakernes kommentarer, fordi deltakerne kan betro seg om ting som fordrer en reaksjon fra læreren.

Rapporten med deltakernes svar viser:

Rapportene fra en undersøkelse, er tilgengelig i 2 faner:

  • Rapport-fanen: kvalitative rapporter
  • Data-fanen: Statiske sektordiagrammer til kvantitative rapporter

Lesning av rapporter i teamet:

Vi anbefaler at dere gjennomgår en rapport hver for dere, innen dere møtes i teamet. Dette fordi dere da har flest mulige vinkler på det dere ser i rapporten, før dere blir enige om resultatet av trivselsundersøkelsen.

Klassetrivsel er nettopp redskapet til dialog i teamet om hva dere observerer i det daglige arbeide og hva den enkelte deltaker svarer på trivselsundersøkelsen.

Rapport-fanen:

Videoen introduserer deg til elementene i Rapport-fanen:

 

Data-fanen:

Data-fanen viser statistiske data på klasse-, skole-, kommunenivå. Nivået for statistikk avhenger av om det er én eller flere klasser med i undersøkelsen, og om samme undersøkelsen er gjennomført for en hel skole eller ved alle skolene i kommunen.

På data-fanen kan du sammenligne svar på tvers av kjønn og oppdage forskjeller og likheter, du kan sammenligne ulike klassers svar osv.

Dersom du har gjentatt en undersøkelse i den samme deltakergruppe innenfor det samme skoleår, vil det f.eks. være mulig å sammenligne deltakernes svar over tid.
Kriterier for sammenligning settes opp under alternativet ”Valg” på høyre side på data-fanen.

 

Siden «Hjem»:

Du lander på siden ”Hjem” når du er logget inn på Klassetrivsel.
Midt på siden står nyheter og svar på noen spørsmål om bruken av Klassetrivsel vi ofte får, og siden oppdateres når det er relevant.

I venstre sidemeny kan du se under punktet:

  • Adgang til alle undersøkelser: hvem på din enhet som har tilgang til å lese resultatene av alle undersøkelser som er utgitt på din enhets Klassetrivsel-konto
  • Brukeradministrasjon: hvem som har rettighet til brukeradministrasjon på din enhets Klassetrivsel-konto

Øverst til høyre:

  • Min konto: viktig at det er en korrekt e-postadresse knyttet til din profil
  • Log ut – knapp
  • Du finner en Ordbok som inneholder opplysninger og forklaringer på de mest vanlige ord og begreper brukt i Klassetrivsel
  • Under Spørsmålstegnet er det hjelpetekst til den aktuelle side du er på

Under, på høyre side:

  • Knapp/snarvei til ”Opprett ny undersøkelse”
  • Oversikt over de nyeste undersøkelser du har opprettet
  • Invitasjon til å tilføye deltakere til en kommunal- eller enhets-undersøkelse (lenke sendes også i e-post), er plassert nederst til høyre

Hovedmenyen inneholder sidene:

  • ”Hjem”
  • ”Undersøkelser”: oversikt over egne undersøkelser og undersøkelser du har tilgang til
  • ”Grupper og plasser”: hvis du vil ha forslag til sammensetning av samarbeidsgrupper (ut fra deltakernes valg av hverandre på relasjonsspørsmål) eller Cooperative Learning grupper (ut fra vurderingsspørsmål)
  • ”Bibliotek”: her kommer inspirasjon og artikler

Punktet ”Min Konto”

  • E-post – sjekk at det er en gyldig arbeids e-post
  • Her er det mulighet for å markere hvorvidt du vil motta systemets e-poster fra oss

Nyhetsmails fra Klassetrivsel på- og avmelder du via vår hjemmeside.