Byggestein i undersøkelser

I «Byggestein i undersøkelser» beskriver vi de sentrale elementene i det å bygge opp en undersøkelse:

  • Hva du skal ta stilling til ved opprettelse:
   • Formål (for undersøkelsen og tekst til deltakergrupper)
   • Dato for sletting
   • Er det en undersøkelse med eller uten lyd
  • Hvilke spørsmålstyper du kan bruke
  • Hvilke diagrammer deltakernes svar vises i på rapportfanen

Siden ”Undersøkelser”

Denne videoen introduserer til oversikten «Undersøkelser»:

På siden ”Undersøkelser” ser du oversikt over de undersøkelser du har tilgang til.
Her ser du for hver undersøkelse:

  • Navn på undersøkelsen
  • Opprettet dato
  • Dato for sletting av en undersøkelse: Dato for sletting settes automatisk fire år framover i tid, og dere kan alltid endre denne datoen på undersøkelsen under knappen «Innstillinger». Dere kan framskynde datoen til henholdsvis nærmere dags dato, eller alternativt forlenge med inntil nesten fem år fram i tid fra dags dato.
  • Opprettet av: navn på den som har opprettet og dermed eier en undersøkelse. Eieren av en undersøkelse har f.eks. rettigheten til å formulere og skrive inn tekst i feltet for «Formål for undersøkelsen» og slette en undersøkelse direkte med knappen «Slett»
  • Framdrift: viser status for undersøkelsen. Kan f.eks. være «Ikke publisert», «Stengt» eller «I gang» som illustreres med en hvit/grønn bjelke som indikerer hvor langt deltakerne er i å besvare undersøkelsen
  • Knapp «Slett«: eier du undersøkelsen kan du slette undersøkelsen for alle
  • Knapp «Fjern«: Din kollega eier undersøkelsen og du kan fjerne delingen av undersøkelsen med din bruker ved å trykke knapp «Fjern». Undersøkelsen fjernes fra din oversikt og du mister tilgangen, med mindre kollegaen din deler den med deg på nytt. Din kollega (og evt. andre undersøkelsen er delt med) vil fortsatt ha tilgang på undersøkelsen i sin egen oversikt
  • Ingen knapp ved undersøkelsen: du ser undersøkelsen fordi du har rettigheten «Tilgang til alle undersøkelser» (se mer om «Tilgang til alle undersøkelser» her: Administrasjon i Klassetrivsel.

Disse to videoene forklarer funksjonen i knappene «Slett» og «Dato for automatisk sletting»:

Forklaring vedrørende sletting står også ovenfor.

Slett egen undersøkelse:

Dato for automatisk sletting

Undersøkelser opprettes ved trykk på knapp «Opprett undersøkelse»

Knappen er plassert:

  • «Hjem»-siden: På høyre side av skjermen
  • «Undersøkelser»-siden: Øverst

Undersøkelsens formål:

Formål for undersøkelsen beskrives i 2 felter i Klassetrivsel:

  • «Undersøkelsens formål» – tekst i fagspråk til både intern bruk og foreldre
  • «Tekst til deltakergrupper» – tilpass teksten til elevenes språklige nivå.

 

Feltene «Undersøkelsens formål» og «Tekst til deltakergrupper» vises og forklares i denne video:

Undersøkelsens formål er det siste nye på stammen i Klassetrivsel og det er derfor ikke beskrevet i de øvrige videoer, da de er tatt opp tidligere.
Feltene «Undersøkelsens formål» og «Tekst til deltakergrupper» kan kun fylles ut av den som oppretter og dermed eier undersøkelsen.

I feltet «Undersøkelsens formål» skal brukeren beskrive det overordnede formål for undersøkelsen, og dette anvendes som dokumentasjon for hvorfor undersøkelsen gjennomføres.

I feltet «Tekst til deltakergrupper» formuleres undersøkelsens formål på et språk som er tilpasset undersøkelsens deltakere.
I henhold til gjeldende Opplysningsplikt skal deltakerne opplyses om, HVORFOR de skal svare på undersøkelsen, HVEM som leser svarene deres og NÅR svarene deres vil bli slettet. Teksten fra feltet «Tekst til deltakergrupper» vises for deltakerne før det første spørsmål i undersøkelsen. Husk å ta høyde for deltakernes alder i formuleringen og les derfor eventuelt også teksten høyt for deltakerne.

 

Du møter feltene på følgende plasseringer, alt etter hvilken måte du oppretter undersøkelsen:

  • I «Opprett undersøkelse (trinnvis guidet oppsett)» beskriver du formål og tekst til deltakergruppen i tillegg til å navngi undersøkelsen sist i guiden.
  • I «Opprett undersøkelsen (design selv)» formuleres formålet samtidig som undersøkelsen opprettes. Det er mulig å redigere feltenes innhold før undersøkelsen publiseres. Redigeringen kan kun gjøres av den som eier (dvs. har opprettet) undersøkelsen, under punktet «Innstillinger» øverst til høyre når du er inne på selve undersøkelsen.
  • Hvis du kopierer en undersøkelse, kopieres teksten i begge formåls-feltene. Det er mulig å redigere feltenes innhold, hvilket er beskrevet under punktet «Opprett undersøkelse ved design selv»

Relasjonsspørsmål (Sosiometriske spørsmål)

I denne videoen lærer du hvordan relasjonsspørsmål settes opp, hvilke diagrammer og utbytte du får på rapportfanen:

Relasjonsspørsmål undersøker deltakernes relasjoner innad i gruppen. Du får innblikk i hvordan deltakerne velger hverandre i kontekst i det enkelte relasjonsspørsmål. Diagrammene viser antall ganger den enkelte deltaker er valgt av de andre. For å undersøke hvordan deltakerne velger hverandre i forskjellige kontekster, anbefaler vi å stille flere forskjellige relasjonsspørsmål, f.eks. med både sosiale og faglige kontekster. Det blir tydelig hvor mange og få ganger deltakerne velger hverandre i ulike situasjoner. Sosiometriske undersøkelser er basert på forskning, og gir innblikk i deltakernes innbyrdes hierarki, tette og mindre tette relasjoner, hvem i gruppen som er i ytterkanten av nettverket, m.m.

Prinsippet bak et relasjonsspørsmål er at deltakerne foretar positive valg i forhold til hverandre. Spør aldri deltakerne om å angi hverandre eller velge bort hverandre i et relasjonsspørsmål (negativt formulerte spørsmål). I relasjonsspørsmål stilles spørsmål som belyser hvem deltakeren er sammen med, ønsker å være sammen med, vil samarbeide med osv. I resultatet fremgår det tydelig hvem som velges flest og færrest ganger av de andre deltakere.

 

Innstillinger av relasjonsspørsmål

  • Minste antall valg: Deltakerne kan velge mellom minimum 0-5 andre deltakere
   0 = deltaker kan minimum velge 0 (gå videre uten å svare)
   1 = deltaker skal minimum velge 1 før de kan gå videre til neste spørsmål
  • Høyeste antall: Deltakerne kan velge mellom maksimum 1- 8 andre deltakere
   3-4 = for å undersøke de næreste relasjoner, anbefaler vi at høyeste antall valg er 3-4, da diagrammene blir oversiktlige og viser tydelig de tetteste relasjonene. Det blir også tydeligere hvem som er utenfor disse tette relasjonene i grupperingene
  • Vis deltaker av: Det kan stilles inn begrensning på hvem deltakerne kan velge mellom, basert på kjønn
   ”Begge kjønn” – deltakerne kan velge mellom alle som er lagt til i samme deltakergruppe. Dette er standard på alle systemspørsmål i Klassetrivsel
   ”Samme kjønn” eller ”Motsatte kjønn” – deltakerne kan, utfra innstillinger og hva som er relevant i forhold til spørsmålet, kun velge andre deltakere av henholdsvis eget eller motsatte kjønn

 

Relasjonsspørsmål i undersøkelser med lyd og bilde

I undersøkelser med lyd på spørsmål, kan det legges på bilder av deltakernes ansikter på deltakerfanen, og deltakerne kan da velge hverandre på ansikter og ikke kun på navn.

 

Relasjonsspørsmål – på rapportfanen vises:

  • Sosiogrammer
  • Relasjonsdiagrammer
  • Tabell
  • Stablede stolper (ved flere relasjonsspørsmål i samme undersøkelsesområde)

Vi anbefaler at dere bruker funksjonen for dynamiske visninger i Klassetrivsel til å se på sosiogrammer. Denne visningen gir den beste oversikten, og deltakernes svar beskyttes av brukernes logg-inn (f.eks. Feide).

 

Sosiogram

Sosiogrammet er dynamisk. Det åpnes ved å klikke på bildet. Det er mulig å zoome inn og ut, markere en enkelt deltaker og kun få vist de valg deltakeren er en del av, m.m.
Sirklene i sosiogrammet, viser et sosiogram med posisjoner. De deltakere som blir valgt flest antall ganger av de andre deltakerne, plasseres inn mot midten av sosiogrammet. De deltakere som blir valgt få eller ingen ganger av de andre deltakere, plasseres lengre ut mot ytterkanten i sosiogrammet.

 

Relasjonsdiagram

Sosiogrammet kan vises i to forskjellige utgaver. Visningen kan endres til et relasjonsdiagram øverst til venstre i pop-opp-vinduet. I et relasjonsdiagram, er det kun deltakernes umiddelbare valg som vises, uten en visning av antall valg (dvs. uten posisjoner). Dette kan være en mer oversiktlig visning av deltakernes valg av hverandre.

 

Felles for sosiogram og relasjonsdiagram

Du kan zoome inn og ut, og slik få en tydeligere visning av detaljer.
Jentene vises på hvit bakgrunn.
Guttene vises på grå bakgrunn.

Du kan klikke på en deltakers navn og se en visning av de piler/valg som er aktuelle for denne deltaker.

  • De grå pilene er uttrykk for enveisvalg – en deltaker har valgt en annen deltaker, men dette valget er ikke gjensidig
  • De grønne pilene illustrerer et gjensidig valg mellom to deltakere
  • De røde pilene illustrerer gjensidige valg mellom tre eller flere deltakere og indikerer en gruppering

Det er mulig å se:

  • Visning med kun gjensidige relasjoner (de grå pilene skjules, og det blir tydelig hvem av deltakerne som står uten gjensidige valg)
  • Visning med relasjoner på tvers av kjønn
  • Er det flere klasser (kalles «undergrupper» i Klassetrivsel) i samme deltakergruppe (og deltakerne har dermed kunnet velge hverandre på tvers av undergrupper), kan du få visninger som fremhever undergruppene enkeltvis eller viser relasjoner på tvers av undergruppene

 

Tabell med deltakernes valg i relasjonsspørsmålet

På rapportfanen kan du også se deltakernes valg av hverandre i tabellform:

  • Se hvem den enkelte deltaker har valgt
  • Hvem som har valgt denne deltakeren

I tabellen med deltakernes navn, står det noen små tall ved siden av hvert navn som deltakeren har valgt. Tallet forteller om det er deres 1.valg, 2.valg osv. Dette er ikke nødvendigvis et uttrykk for deltakerens prioriterte rekkefølge, med mindre dere uttrykkelig har spurt og instruert deltakerne i å prioritere valgene deres. Rekkefølgen for valg av andre deltakere kan også være et uttrykk for hvem deltakeren fant først på listen.

 

Stablede stolper

Plasseres det flere relasjonsspørsmål i samme undersøkelsesområde, genereres automatisk et diagram med sammentelling i stablede stolper av antall valg hver enkelt deltaker har fått fra de andre deltakere. Denne sammentellingen illustrerer tydelig forskjellene i antall ganger den enkelte deltaker er valgt og hvordan hierarkiet i deltakergruppen er.

 

Sosiogram kan brukes i funksjonen ”Grupper og plasser”

De data som ligger til grunn for sosiogrammene, ligger også til grunn for funksjonen ”Grupper og plasser”. I ”Grupper og plasser” kan du på bakgrunn av deltakernes valg, få forslag til f.eks. samarbeidsgrupper i klassen i varierende størrelse, eller sitteplasser. Mer om ”Grupper og plasser” i en annen video.

Valgmulighetsspørsmål

Valgmulighetsspørsmål gir deltakeren mulighet for å velge ett eller flere utsagn. På denne måten gir deltakeren uttrykk for sin egen opplevelse ut fra valgmulighetene.
Du kan se mer i denne videoen:

 

Elementer og innstillinger i valgmulighetsspørsmål

Et valgmulighetsspørsmål består av teksten i spørsmålet, samt det antall svaralternativer som det er relevant for deltakeren å velge imellom.
I oppsetningen av et valgmulighetsspørsmål, er det mulig å innstille om spørsmålet er

  • Obligatorisk
  • Skal deltakeren kunne velge flere av valgmulighetene

Valgmulighetsspørsmål kan brukes i en undersøkelse med lyd på spørsmålene.

 

Valgmulighetsspørsmål – på rapportfanen vises:

Valgmulighetsspørsmål vises som diagram i stablede stolper:

  • Klassenivå: Her er visningen delt opp i svar fra jenter og gutter
  • Individnivå: Viser deltakerens besvarelse, sammenlignet med hele undersøkelsen

I undersøkelsesområdet ”Elevens trivsel og mistrivsel” er 4 av valgmulighetsspørsmålene vist som stablede stolper (tegn på mistrivsel).

 

Valgmulighetsspørsmål – på datafanen vises:

I statistiske sirkeldiagrammer kan du se deltakernes svar samlet. Det er mulig å sammenligne f.eks. guttenes og jentenes svar, eller f.eks. en klasses resultat med undersøkelsens samlede resultat. Dette innstilles under knappen ”Valg”.

Tabellspørsmål

Se mer om Tabellspørsmål i denne videoen:

Tabellspørsmål finnes kun som en del av Klassetrivsels egne spørsmål, og finnes i noen av Klassetrivsels egne undersøkelsesområder.
I tabellspørsmål skal deltakerne fylle ut svar i en enkel tabell.

Vil du heller formulere ditt eget tabellspørsmål, gjøres det ved å velge et tabellspørsmål fra et av dine egne opprettede undersøkelsesområder (et område markert med åpen hengelås). Når du har hentet tabellspørsmålet inn, kan du redigere ordlyden på spørsmålet og hva det skal stå i henholdsvis kolonner og rekker, ved å trykke på blyantikonet til høyre.

Tabellspørsmål kan ikke brukes i undersøkelser med bilde og lyd.

Under rapportfanen vises deltakernes svar samlet i en tabell.

Fritekstspørsmål

I denne videoen forklares fritekstspørsmål:

Et fritekstspørsmål er, som navnet sier, et spørsmål hvor deltakeren selv skal formulere svaret.
Denne typen spørsmål kan gi verdifull kunnskap om deltakernes tanker om og bidrag til f.eks. forbedringer.

Fritekstspørsmål kan ikke brukes i undersøkelser med bilde og lyd.

Under rapportfanen ligger deltakernes svar vist i et skjema.

Vurderinger

I denne videoen lærer du hvordan vurderingsspørsmål settes opp, hvilke diagrammer og hvilket utbytte du får på rapportfanen:

Vurderingsspørsmål gir innblikk i hvordan deltakeren ser på seg selv.
Vurderingsspørsmål har fått sin egen fane fordi det ut over deltakerens egenvurdering, også kreves en lærervurdering av deltakeren.

 

Elementer og innstillinger i vurderingsspørsmål

  • Vurderingsområder: Inntil seks områder kan vurderes (f.eks. fag, arbeide med prosjekt)
  • Vurderingsområder: Inntil fire vurderingsområder hvor deltakeren skal vurdere seg selv på en skala fra 1-5
  • Vær oppmerksom på: De fire vurderingsområdene er like for alle emner

Vurdering kan ikke tas med i en undersøkelse med lyd.

 

Lærervurdering

Lærervurdering av deltaker kan gjennomføres etter at en undersøkelse er utgitt, og deltakerne er lagt til. Lærervurderingen gjennomføres på fanen ”Vurdering” på undersøkelsen.
Deltakeren kan ikke se lærerens vurdering og denne kan gis både før og etter deltakernes besvarelser.

 

Vurdering – på rapportfanen vises

På grunnlag av denne dobbelte vurderingen, dannes det under rapportfanen grafiske framstillinger i et koordinatdiagram. Diagrammet viser sammenhengen mellom deltakernes egenvurdering og lærervurderingen. Vurdering vises både på undergruppe- og deltakernivå.

Ved klikk på et vurderingsområde og vurderingsemne, vises en oversikt over deltakernes egenvurdering sammenlignet med lærervurderingen.

 

Vurdering – koordinatdiagrammet

Inneholder både deltakervurdering og lærervurdering:

  • Lik vurdering ligger midt på aksen i det fargede feltet (x = y i koordinatsystemet)
  • Vurdering 1 poeng fra hverandre ligger i ytterkanten av det fargede feltet
  • Vurdering 2 eller flere poeng fra hverandre ligger utenfor det fargede feltet, hhv. over eller under. Deltakere som plasseres hhv. over eller under det fargede feltet, har vurdert seg selv to eller flere poeng høyere eller lavere enn lærervurderingen.