Elever besvarer Klassetrivselundersøgelse

Gjennomføre store undersøkelser i Klassetrivsels modul

Distruerbare undersøkelser

Distribuerbare undersøkelser i Klassetrivsel

 

Samle inn og få data fra én eller flere skoler på samme tid. Få et overblikk over trivselen på skolene i kommunen eller evaluer tverrgående kommunale prosjekter og få et bedre grunnlag for å ta beslutninger ut ifra.

Hva er Distribuerbare undersøkelser?

Distribuerbare undersøkelser (heretter kalt D.U.) er det nyeste produktet fra Klassetrivsel målrettet kommuner eller andre sentrale organisasjoner i kommunene, som har kontakt med skoleområdet.

 

Et abonnement på D.U. med Klassetrivsel gir adgang til et spørreskjemabasert verktøy til sikker innsamling av data fra én eller flere skoler i en kommune.

 

D.U. er en enkel og hurtig måte å samle inn data direkte fra elevene på alle eller utvalgte skoler i en kommune. Kommunen oppretter og utformer den ønskede undersøkelsen direkte i Klassetrivsel og deretter distribueres undersøkelsen til relevante personer på alle eller utvalgte skoler. Når skolens kontaktperson logger inn i Klassetrivsel, vil undersøkelsen være tilgjengelig til gjennomførelse på den enkelte skolen.

 

Et abonnement på D.U. gir tilgang til et ubegrenset antall undersøkelser med fleksible deltakergrupper, dynamisk spørsmålsramme og muligheten til å gjennomføre på selvvalgte tidspunkter.

Faktaboks for fem nivåer Klassetrivsel

Helhets- og samarbeidsorientert datainnsamling for alle
faglige nivåer i kommunen.

Distribuerbare undersøkelser sikrer et helhets- og samarbeidsorientert utgangspunkt for skoleutviklingen på alle faglige nivåer i kommunen.

En kommune har alltid behov for å kunne samle inn data sikkert og raskt fra kommunens skoler. Data understøtter alle typer av prosjekter på skoleområdet og gjør det mulig å kontinuerlig tilpasse prosjekter og dokumentere prosjekters virkning.

Tanken bak D.U. er å dekke alle behov for undersøkelser i en kommune, et ressurssenter eller en annen sentral enhet innen skolen. Gjennom D.U. er det mulig å samle inn data direkte fra elevene om det emnet det er bruk for og til det behovet for data som måtte være til stede.

Det er et sentralt ønske for Skolevisioner med Klassetrivsel å skape verdi på samtlige nivåer, når det utføres en undersøkelse. Det skal være mulig å hente ut verdifull kunnskap for alle involverte parter ifm. en undersøkelse. Derfor er Klassetrivsel utviklet slik at alle involverte og relevante personer, helt fra de som er eleven nærmest, fra lærer/pedagog til kommunekonsulent og forvaltning kan få tilgang til meningsfylte data*. Data som på alle nivåer kan bidra til å gi kunnskap og innsikt det kan handles på. Denne tilgangen til viten bygger på prinsippene i Whole Systems Approach**

Whole system approach EMU

Distribuerbare undersøkelser kan blant annet brukes til:

 

D.U. er utviklet for å dekke behovet som er i kommunene for å lage undersøkelser på kommunens skoler. DU. kan skape sammenheng i skoleverket og sikre en felles tilnærming til mål og politikk på skoleområdet. Gjennom bruk av D.U. kan det etableres et kontinuerlig og systematisk fokus på et kommunalt innsatsområde som kan understøtte den ønskede utviklingen.

D.U. gir personer med en sentral rolle i kommunen mulighet til å få et solid ståsted og ubegrenset mulighet for å samle inn data direkte fra elevene til å få et overblikk over prosjekter og elevenes generelle trivsel.

Figuren nedenfor viser hvordan resultatene av en D.U. kan medføre lokale tiltak på den enkelte institusjon, som kan føre til ytterligere undersøkelser.

Flow for UD undersøkelser i kommunen

Hvem kan bruke Distribuerbare undersøkelser?

 

Mange ulike kommunale aktører har interesse av å samle inn data fra en eller flere av kommunens skoler. En kontinuerlig og systematisk innsamling av data kan bidra til å identifisere og avdekke problematikker, evaluere effekten av pågående eller avsluttede prosjekter og sikre virksomme trivsels- og læringsmiljøinnsatser.

Kommunale trivselskonsulenter

Kan raskt iverksette en undersøkelse på en eller flere skoler/institusjoner, når det oppstår et behov.

Projektledere i skoleforvaltningen

Kan gjøre status over pågående og avsluttede prosjekter.

Ressurssentre

Kan få overblikk over effekten av tiltak og iverksette nye tiltak. Ansatte på ressurssenteret får muligheten til å understøtte skolenes praksis gjennom undersøkelser.

Skolesjef/skoledirektør

Kan understøtte kommunens visjon på skoleområdet ved å sikre sammenheng i skoleutviklingen. Kan understøtte betjeningen av det politiske nivået og samtidig bidra til at kommunens skoler overholder Loven om undervisningsmiljø***.

Skoleledere

 Kan gi et overblikk over skolens generelle trivsel. Skoleledere kan også få et overblikk over hvordan skolens generelle trivsel er sammenlignet med gjennomsnittet i kommunen.

Lærere og pedagoger

Kan gi den enkelte lærer eller pedagog tilgang til resultatet av en D.U. umiddelbart etter at undersøkelsen er gjennomført****.

Skreddersydde undersøkelser for akkurat det behovet som kan være:

Undersøkelsesverktøyet er fleksibelt og kan derved tilpasses kommunens spesifikke behov.

Vi tilbyr fleksibilitet i disse sammenhengene:

Gammelt ur tid

Tid

 Det er kommunen i samarbeid med skolene som fastsetter tidspunkt og tidsramme for undersøkelsene. Selve gjennomførelsen av undersøkelsen kan tilpasses behovet for å samle inn data og skolenes hverdag.

Oprakt hånd

Deltakere

Deltakerne kan velges fritt fra skolens klasser og årsklasser og tilknyttes fleksible deltakergrupper. Hvordan deltakerne skal plasseres i deltakergrupper avhenger av undersøkelsestype og -område.

kniv

Innhold

 Spørsmålsrammen fastsettes av kommunen. Det er mulig å designe sin helt egen spørsmålsramme med egne spørsmål. Vi stiller vårt spørsmålsbibliotek, som er utviklet av Klassetrivsel gratis til rådighet. Biblioteket består av gjennomprøvde spørsmål, som overholder retningslinjene for spørsmål til barn (se f.eks ESOMAR). Klassetrivsel tilbyr opplesning av alle spørsmål – også de spørsmålene man selv forfatter.

Antall undersøkelser

 Det er mulig å lage det antallet undersøkelser som er nødvendige.

Hvordan blir dataene presentert?

Faktaboks med og uden abonnement
Alle parter som er involvert i undersøkelsen har mulighet til å få tilgang til data fra undersøkelsen, tilsvarende deres rettigheter. Er man lærer eller pedagog, vil man ha mulighet for å få data på én måte og er man kommunekonsulent, har man andre muligheter. Alt sammen for å kunne gi alle de beste betingelser og muligheter for å arbeide med elevenes trivsel, både faglig og sosialt.

Alle involverte parter har mulighet til å få tilgang til data på statistisk nivå. Hvis den enkelte institusjon har abonnement på Klassetrivsel, kan læreren eller pedagogen få tilgang til data på elev- og klassenivå, som kan benyttes til å arbeide målrettet med trivselen.

I figuren her kan du orientere deg om hvilke data, som blir tilgjengelig for de ulike nivåene i skoleverket, når en undersøkelse gjennomføres.

Hvis en undersøkelse er initiert fra kommunen fremgår det i kolonnen ytterst til høyre hvilke data som blir tilgjengelige ned gjennom de tre nivåene i skoleverket. Hvis skolen har sitt eget abonnement, kan skolens lærere/pedagoger/ressurspersoner få tilgang til data på elevnivå. Hvis skolen ikke har et aktivt abonnement, er ikke elevnivået tilgjengelig.

Figur for Distribuerbare Undersøkelser Klassetrivsel

Ønsker du mer informasjon?

 

Ved spørsmål eller ønske om mer informasjon kan vi kontaktes på info@klassetrivsel.no eller på tlf.: + 47 21 98 40 81


Noter:

*Data på elevnivå (for f.eks lærerne) forutsetter at skolen har et ordinært abonnement. Kontakt Klassetrivsel for mer informasjon eller tilbud.

** Se f.eks: https://emu.dk/grundskole/ledelse/kompetenceudvikling/helhedsorienteret-tilgang-til-skoleudvikling-med- whole?b=t5-t20-t2136 og/eller https://emu.dk/grundskole/whole-system-approach

*** https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/§9a-7

**** Elevnivået er tilgjengelig forutsatt at skolen har et aktivt abonnement på Klassetrivsel

 

Ring på 21 98 40 81

- og la oss hjelpe deg med råd og veiledning slik at du kan sikre klassetrivsel for alle
Kontakt oss